Hydrogeologia

 • Bilansowanie zasobów, wyznaczanie granic stref i obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych
 • Hydrogeochemiczne aspekty składowania odpadów w górotworze i ocena wpływu na środowisko
 • Kartowanie hydrogeologiczno-sozologiczne
 • Metodyka badań parametrów filtracji i migracji zanieczyszczeń
 • Modelowanie matematyczne filtracji wód i migracji zanieczyszczeń
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Opracowywanie map hydrogeologicznych i map podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenie
 • Prognozowanie ilości i jakości wód dopływających do kopalń oraz wpływu górnictwa na środowisko
 • Wyznaczanie granic stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • Regionalny i lokalny monitoring jakości wód podziemnych:
  • kontrola jakości procesu opróbowania i procesu analitycznego w oparciu o badania próbek kontrolnych (QA/QC)
  • opracowywanie metodycznych podstaw monitoringu jakości wód podziemnych