Hydrogeologia

1. 2009-2014

Udział w VII Ramowym Programie Unii Europejskiej Groundwater and dependent ecosystems: new scientific basis on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive. VII PR UE. Contract GENESIS No: 226536. — www.thegesesisproject.eu

2. 2007-2010

Udział w pracach European Cooperation in Science and Technology COST Akcja 637 — Metals and Related Substances in Drinking Water (Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia). — www.meteau.org

3. 2003-2006

Udział w VI Ramowym Programie Unii Europejskiej — program BRIDGE — Naturalne tło hydrogeochemiczne jako kryterium wyznaczania wartości granicznych dla wód podziemnych. Background cRiteria for the IDentification of Groundwater thresholds. — nfp-at.eionet.eu

4. 2001-2003

Udział w V Ramowym Programie Unii Europejskiej — międzynarodowy projekt BASELINE„Naturalne standardy jakości europejskich wód podziemnych — podstawa gospodarowania zasobami zbiorników wód podziemnych” (Natural Baseline Quality in European Aquifers: A Basis for Aquifer Management). — http://www.bgs.ac.uk/hydrogeology/baseline

5. 1991–1994

PHARE Regional Environmental Sector Programme 1991. Contract: P-UV/2. The Groundwater Quality Monitoring of the Upper Vistula River Basin (Monitoring jakości wód Podziemnych w zlewni Górnej Wisły.